Vivacolor Dust Blocker

Tolmusidumisaine

Kasutuskoht

Tolmu sidumiseks töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides (garaazhid, koridorid, kontorid jne). Sobib betoon-, krohv-, tellis-, pahteldatud seintele, lagedele ja betoonpõrandatele kuivades sisetingimustes. Sobib ka ilmastikumõjude eest varjul olevatele pindadele välistingimustes.

Katvus (1x)

4-8 m2/l. Toote kulu sõltub pealekandmise meetodist, aluspinna poorsusest ja karedusest.

Töövahendid

Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti.

Kuivamisaeg

1 tund - puutekuiv, 24 tundi - ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi

Pakendid

5L; 10L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt.

Kuivainesisaldus

u. 10%

Tihedus

1,0 kg/l, ISO 2811

Ajakohastatud: 2018-03-02

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema piisavalt kuiv ja kõvenenud enne töötlemist. Krohvpinna ja betoonpinna kuivamise ning kõvenemise aeg sõltub koostisest ja krohvikihi paksusest.
Puhasta pind tolmust, mustusest jm lahtistest osakestest. Kui soolasid moodustub palju, siis mitte töödelda pinda enne, kui soolade moodustumise põhjus on likvideeritud.
Nakke parandamiseks ja valupinna vastu valatud betoonpinna puhastamiseks tsemendiliimikihist, eemalda klaasjas kiht liivapritsi või terasharjaga enne tolmusidusmisainega töötlemist.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi tuuletõmbust ja liiga kõrgeid temperatuure töötlemise ajal.

TÖÖTLEMINE

Sega tolmusidumisainet  Vivacolor Dust Blocker enne kasutamist. Kanna vedeldamata tolmusidumisaine pinnale. Kogus on sobiv kui pinnale ei jää läikivat lakitaolist kihti.

HOOLDUSTÖÖTLUS

Vivacolor Dust Blocker tolmusidumisainega töödeldud pinnale võib hooldustöötluse teha sama tootega. Vajadusel võib üle värvida. Igasuguse töötluse võib teha järgmisel päeval.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne tolmusidumisaine, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes 30 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Flat pintsel 35 mm (Kood: 150435)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Flat pintsel 50 mm (Kood: 150450)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi