Villa Ultima

Veepõhine puidukaitsevärv

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud voodrilauad, uksed, aknapiirded, piirdeaiad jm. Sobib uutele ning puidukaitsevahendiga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule ja palkpindadele.

Läige

Poolmatt.

Katvus (1x)

4-6 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l - hööveldatud või siledal puitpinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (VVA-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide või Vinha värvikaardi järgi (VVA- ja VC- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid

VVA- ja VC-alusvärv

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018˝- 0,023˝ ehk 0,460 - 0,580 mm.

Kuivamisaeg

1 tund – puutekuiv, 2 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L; 18 L (VVA-alusvärv).

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus

u. 34%.

Tihedus

1,1 -1,2 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Ilmastikukindlus

Hea, ka tööstuslikus kliimas.

Ajakohastatud: 2017-11-06

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine puidukaitsevahend lihvimise või terasharjamise teel. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Ultima enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 2-3 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                  Hoiatus

Sisaldab: tsinkoksiidi, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritud kohas.  Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347590)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347592)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347575)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi