UUS! Villa Primer

Kruntvärv puitpindadele

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

5-8 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l - hööveldatud või varem värvitud puitpinnal.

Alusvärvid

Värvi võib kasutada valgena (AP-alusvärv), toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Töövahendid

Pintsel.

Kuivamisaeg

12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivaine sisaldus

u 56%.

Tihedus

1,4 kg/l (ISO 2811).

Imastikukindlus

Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.

Ajakohastatud: 2019-04-17

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Oksakohtadelt eemalda lahtine vaik. Puhta puiduni puhastatud pind immuta puiduimmutusainega Villa Protekt. Metallpindadelt (naelapead jm) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%),  õhutemperatuur üle +5 0С kuni 28 0С ja suhteline õhuniiskus alla 80%.  Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega kruntvärvi Villa Primer enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel võib vedeldada värvi vedeldiga Special Solvent. Värvi 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimistöö lõpetamist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS         UN 1263

Sisaldab: Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-ooni (DCOIT) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-ooni (OIT). Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: etüülmetüülketoksiimi. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l.  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 350 g/l. NB! Värviga määrdunud tekstiilmaterjalid ja värvi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347590)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347592)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347575)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi