UUS! Villa Akva

Veepõhine õlisisaldusega puitmajavärv

Kasutuskoht

Veepõhine õlisisaldusega puitmajavärv uute ja varem värvitud saetud või hööveldatud puitpindade värvimiseks (voodrilauad, aiad jm). Sobib uutele ning varem akrülaat-, õli- ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule. Toode annab pindadele ilmastikukindluse kuni 15-ks aastaks.

Läige

Matt

Katvus (1x)

4-6 m2/l - saetud puitpinnal, 7-9 m2/l - hööveldatud või varem värvitud puitpinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide või Facade värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid

A- ja C-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018˝- 0,023˝ ehk 0,460 - 0,580 mm.

Kuivamisaeg

1 tund – puutekuiv, 2-4 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 11,7 L; 18 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivaine sisaldus

u 39%.

Tihedus

1,3 kg/l (ISO 2811 ), sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist.

Ilmastikukindlus

Hea, ka tööstuslikus kliimas.

Ajakohastatud: 2019-06-12

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Lasur Akva või Villa Protekt. Krundi kruntvärviga Villa Primer, lisa üks kiht puitmajavärvi Villa Akva või värvi kaks kihti puitmajavärvi Villa Akva’ga ilma kruntvärvita Villa Primer. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Varem värvitud pind
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvärviga. Töötle eelnevalt värvitud pinnad 1-2 korda puitmajavärviga Villa Akva arvestades pinna olukorda ning värvierinevust. Kui varem värvitud pind on eelnevalt värvitud õlivärviga või tugevalt kulunud, krundi pind eelnevalt kruntvärviga Villa Primer. Akrülaatvärviga töödeldud pind värvi kaks korda puitmajavärviga Villa Akva. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Tehases töödeldud pind 
Värvi 1-2 kihti puitmajavärviga Villa Akva. Pinnad, mis on välitingimustes olnud rohkem, kui 10 kuud, krundi eelnevalt kruntvärviga Villa Primer. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 ºС kuni +28 ºС ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Akva enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Väga määrdunud pinna puhastamiseks kasuta Tikkurila Talon Huoltopesu vastavalt kasutusjuhendile. Pärast pesu loputa ja lase pinnal kuivada.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS           Hoiatus

Jäätmekäitlus. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni (OIT). HOIATUS. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -ooni (BIT), reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) ja 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2Hisotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347590)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347592)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347575)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi