UUS! Acrylate Matt

Kulumiskindel seinavärv

Tootekirjeldus

Acrylate Matt on matt (7) veepõhine niiskuskindel akrülaatvärv sisetöödeks. Nakkub hästi varem värvitud pinnaga. Värvitud pind on pesemis- ja kulumiskindel, mistõttu on värv sobilik eriti suurt koormuskindlust nõudvatesse ruumidesse. Pesukindlus > 20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Kasutuskoht

Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides (trepikojad, köögid, vannitoad, toitlustusettevõtete ruumid, lasteaiad, koolid, tööstusruumid jm ühiskondlikud ruumid). Sobib uute ja varem värvitud krohv-, betoon-, tellis-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud ja tapeeditud pindade värvimiseks.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

Teoreetiline katvus: 8-12 m²/l. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitud pinna tüübist ja poorsusest.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.

Alusvärvid

A–alusvärv

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti. Värvipihusti ava läbimõõt: 0,015” - 0,021”ehk 0,380 - 0,530 mm.

Kuivamisaeg

0,5 tundi - puutekuiv, 1-2 tundi - ülevärvitav (+23 °C, RH 50%). Pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.

Pakendid

0,9L; 2,7L; 9,0L; 18,0L

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt.

Kuivainesisaldus

u 40%.

Tihedus

u 1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Märghõõrdekindlus

1. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit, < 5 mikronit), >20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Ajakohastatud: 2020-03-30

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Krundi pahteldatud, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind veepõhise kruntvärviga Primer 1. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop. Kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või tolmune pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Primer 1.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +23 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust.

VÄRVIMINE

Sega värvi Acrylate Matt enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud juhendeid. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

KESKKONNAKAITSEMEETMED JA JÄÄTMEKÄITLUS                

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. 

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 30 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!