UUS! Villa Lin

Linaõlivärv puitfassaadile

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm. Sobib uutele ning varem õli- ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele ning termotöödeldud puidule.

Läige

Poolläikiv

Katvus (1x)

4-8 m2/l - saetud puidul, 9-12 m2/l - hööveldatud puidul.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid

A- ja C-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel

Kuivamisaeg

4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivainesisaldus

u 62%.

Tihedus

1,3 kg/l.

Imastikukindlus

Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.

Ajakohastatud: 2019-06-27

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Puhasta pind tolmust ning pese määrdunud pinnad puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Villa Protekt. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%),  õhutemperatuur üle +5 0С ja suhteline õhuniiskus alla 80%.  Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Lin enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi pintsliga, kata uued puitpinnad 1-2 korda, varem värvitud pinnad 1 kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine. Linaseemneõli sisaldavate värvidega värvitud pindadel on kalduvus kuivades või pimedas hoides muutuda kollaseks. Kollakaks tõmbunud pinna algne värvitoon taastub valguse käes.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Kahjulik                                     UN 1263           

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatseid; 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, etüülmetüülketoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur. HOIATUS. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest ja lahtisest leegist. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l. Tähelepanu! Värviga määrdunud tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347590)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347592)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347575)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi