Special Solvent Spray vedeldi

Vedeldi värvile

Kasutuskoht

Sobib alküüdvärvide ja lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamisel. Sobib ka töövahendite, detailide, naturaalkiust esemete ja väiksemate pindade puhastamiseks.

Pakendid

0,5L; 1,0L

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.

Tihedus

0,7 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2019-04-17

VEDELDAMINE

Vedeldamine:
Vedeldamisel järgi toote etiketil etteantud juhiseid.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt laki ja värvi jäägid koheselt peale töötamist, pese vedeldiga Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast, õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väikesel pinnal vedeldi Special Solvent Spray sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ettevaatust                                                                                                             UN 1268

Sisaldab: Süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised. EÜ number 927-510-4. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.  Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest . – Mitte suitsetada! Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISEL: Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi