Special Solvent

Vedeldi

Kasutuskoht

Sobib alküüd- ja õlivärvide ning lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks.

Pakendid

0,5L; 1,0L

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.Toode on külmakindel.

Tihedus

0,8 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2017-03-17

VEDELDAMINE

Vedeldamine:
Vedeldamisel järgi toote etiketil etteantud juhiseid.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt laki ja värvi jäägid koheselt peale töötamist, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast, õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väikesel pinnal vedeldi Special Solvent sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ettevaatust                                                                                                             UN 1268

Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. EÜ number 919-857-5. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ALLANEELAMISEL: Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. SISSE HINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi