Special Clean

Leeliseline puhastusvahend

Kasutuskoht

Sobib uute ja varem värvitud pindade puhastamiseks. Seinad, põrandad, uksed, aknad, mööbel, puit- ja kivifassaadid, metallpinnad, paadid jm. Ei sobi uute tsinkplekk-katuste pesemiseks.

Töövahendid

Pintsel, hari või käsn.

Töövahendite puhastamine

Vesi.

Pakendid

1,0 L.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.

Tihedus

1,0 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2017-03-17

PESEMINE

Varem värvimata metallpind ja vesialuselise värviga värvitud pind: Pese pind 1:10 veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa puhta veega ja lase kuivada.

Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud pind:  Töötle pinda vedeldamata puhastusvahendiga Special Clean ja lase toimida 1-2 minutit. Loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

Kodune puhastus: Veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahust võib kasutada koduses majapidamises. NB! Soovitav on eelnevalt proovida vesilahuse sobivust väikesel pinnal. Kata pinnad (nt. klaas), mis võivad pritsmetest kahjustuda.

KASUTAMISTINGIMUSED

Pind peab olema puhas ja kuiv, õhu- ja töödeldava pinna temperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt puhastusvahendi jäägid koheselt peale puhastamise lõpetamist, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sööbiv                                         UN 1719

PÕHJUSTAB TUGEVAT NAHASÖÖVITUST JA SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Juhul, kui vajate arstiabi, hoidke toote etikett või pakend käepärast. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. NAHALE SATTUMISEL: Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Loputada nahka rohke veega või dushi all. SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutasite ja see on võimalik. Jätkake loputamist. ALLA NEELAMISEL: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. Sisaldab: kaaliumhüdroksiidi, <5% anioonseid pindaktiivseid aineid, <5% fosfaate ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)oone. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi