Kolorex Protekt

Värvitu puiduimmutusaine

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x

4-5 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l - hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Värvus

Läbipaistev.

Töövahendid

Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.

Kuivamisaeg

0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid

1 L; 3 L; 10 L; 20 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 15%.

Tihedus

0,8 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2017-09-13

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Eemalda lahtine värv kaaprauaga või harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE

Sega Kolorex Protekt enne kasutamist hoolikalt. Kanna peale pintsliga üks kord piki puidukiudu või kasuta sissekastmismeetodit. Töötle uued puitpinnad puiduimmutusainega juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Eriti hoolikalt immuta puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne immutamist kata taimed ja põõsad kinni, et kaitsta neid puiduimmutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesevalguse ja UV-kiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne immutusaine, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ettevaatust

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed, 3-jodo-2-propünüül butüülkarbamaat ja  2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/auru/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda õues või hästiventileeritavas kohas. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: Pese vee ja seebiga. ALLANEELAMISEL:  Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Oksendamist MITTE esile kutsuda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Immutusainega määrdunud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.  

Basic Angled välistööde pintsel

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi