Kolorex Classic

Lahustipõhine kaitsev puidupeits

Kasutuskoht

Saetud, hööveldatud ja surveküllastatud voodrilauad ja palkpinnad, aiad, uksed, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x

4-8 m2/l - saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine

Toonitav Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Toonitud peitsi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid

EC-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, värvipihusti või sissekastmismeetod.

Kuivamisaeg

4-8 tundi - puutekuiv, 24 tundi - ülepeitsitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese Special Solvent vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 20%.

Tihedus

u 0,9 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2017-09-21

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

PEITSIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 ºC kuni +28 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

PEITSIMINE

Sega puidupeitsi Kolorex Classic enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                               UN 1268

 Hoiatus

süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; tärpentiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, (heksaanhape, 2-etüül, tsingisool, aluseline) ja etüülmetüülketoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Arvatavasti kahjustab loodet. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

NB! Puidupeitsiga määrdunud tekstiilmaterjalid ja peitsi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 700 g/l.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi