Isikuandmete kaitse

Tikkurila isikuandmete kaitse

Tikkurila on võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja järgib kohaldatavaid õigusakte, mis on seotud andmekaitsega. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Tikkurila töötleb isikuandmeid. Antud poliitika kontekstis on isikuandmed andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks.
Kasutades Tikkurila kodulehte nõustute Tikkurila privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega. Juhul, kui te ei nõustu ülalmainitud tingimustega, palun ärge kasutage antud veebilehti.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Tikkurila kogub selliseid andmeid, mis on vajalikud asjakohasel otstarbel, näiteks nimed, aadressid, kontaktandmed, sh andmed, mis on vajalikud kaupade ja teenuste pakkumiseks Tikkurila klientidele ning tagasiside, mis on seotud Tikkurila toodete ja tegevustega. Andmeid kogutakse peamiselt otse andmekaitsesubjektilt.

Isikuandmete kasutamise eesmärgid

Tikkurila võib koguda ja töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, muu hulgas:
1) Kontakteerumiseks nii eratarbijate kui professionaalsete klientide ning nende esindajatega näiteks klienditeenindusega seotud küsimustes.
2) Tikkurila toodete ja teenuste reklaamimiseks. Juhul, kui kehtivad õigusnormid nõuavad, et saatja peab saama saajalt selleks eelneva kirjaliku nõusoleku, siis Tikkurila hangib kõigepealt vastava nõusoleku.
3) Tikkurila tegevuste kohta antud tagasiside töötlemiseks ning Tikkurila toodete ja teenuste hindamiseks ja arendamiseks.
4) Tikkurila ja kliendi, kelle andmeid on kogutud, vahel sõlmitud lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks.
5) Kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

Tikkurila rakendab vajalikke ettevaatusabinõusid (sh tehnilisi ja administratiivseid meetmeid) teie isikuandmete kaitsmiseks volitamatu juurdepääsu eest. Nimetatud meetmed hõlmavad krüpteeritud meetodeid, juurdepääsu kontrolli, kasutusõiguste kontrollitud administreerimist ja isikuandmete töötlemisega seotud töötajate instrueerimist.
Isikuandmete edastamine
Tikkurila võib teie isikuandmeid avaldada teistele Tikkurila Grupi ettevõtetele ja sellistele kolmandatele isikutele, kes on volitatud töötlema andmeid Tikkurila nimel.
Tikkurila võib teie isikuandmeid edastada väljapoole riiki, kus andmeid on töödeldud. Tikkurila kohustub tagama, et taoline edastamine on lubatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja et teie isikuandmed on asjakohaselt kaitstud olenemata geograafilisest asukohast.

Teie õigused andmekaitsesubjektina

Teile, kui andmekaitsesubjektile, laienevad  järgnevad õigused teie isikuandmete töötlemisel. Teil on õigus:
1) Küsida Tikkurilalt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid. Teil on õigus saada koopia andmetest arusaadaval kujul.
2) Taotleda teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebavajalike, valede või aegunud isikuandmete kustutamist või muutmist.
3) Loobuda Tikkurila turundus- ja reklaammaterjalide saamisest.

Palun pange tähele, et kohalikud õigusaktid võivad laiendada andmekaitse subjekti õigusi ja nõudeid isikuandmete töötlemise tingimustele.

Küpsised (cookied)

Nagu paljud teised veebisaidid internetis, kasutab ka Tikkurila oma kodulehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis edastatakse ja salvestatakse veebilehelt kasutaja seadmesse, kui ta külastab veebilehte. Kui kasutaja külastab uuesti sama veebilehte, annab küpsistes salvestatud info veebilehele teada, millised olid kasutaja varasemad tegevused veebilehel.

Külastades Tikkurila veebilehte salvestatakse teie seadmesse küpsis selleks, et teie külastusi mugavamaks ja lihtsamaks muuta. Te võite keelata küpsiste kasutamise, muutes brauseri seadeid, kuid see võib aeglustada Tikkurila veebilehe tööd ja isegi takistada juurdepääsu mõnedele osadele.  Kui te külastate Tikkurila veebilehte ja teie seaded seda lubavad, peetakse seda teie selgesõnaliseks nõusolekuks lubada Tikkurila veebilehtede küpsiste kasutamine.

Lisatingimused

Lisaks antud privaatsuspoliitikale võib Tikkurila anda täiendavat teavet ja seada lisatingimusi isikuandmete töötlemise kohta, mis näiteks on seotud eriolukordadega nagu kampaaniad ja muud turundustegevused. Tikkurila jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat igal ajal.  Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, siis palun võtke ühendust info.ee@tikkurila.com.